Jaké jsou možnosti spolupráce

Sdílet:

Kromě strukturálních fondů, které jsou v České republice dobře známé a rovněž poměrně dost využívané, existuje celá řada dalších dotačních programů, z nichž většina je zaměřena na mezinárodní spolupráci. Jsou to především tzv. komunitární programy, které se zaměřují na jednotlivé politiky EU, například na vzdělávání, výzkum, dopravu, bezpečnost apod.

Komunitární programy jsou jedním z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od programů podporovaných ze strukturálních fondů jsou komunitární programy financovány přímo z rozpočtu Evropské komise a podléhají administraci přímo některého z jejích útvarů. Projekty podané v rámci komunitárních programů jsou hodnoceny a vybírány přímo v Bruselu nebo Lucemburku, to znamená, že tyto projekty musí obstát v tvrdé mezinárodní konkurenci. Zatímco prostředky z evropských fondů jsou rozdělovány jednotlivým státům, prostředky v rámci komunitárních programů jsou alokovány dle jednotlivých programů/oblastí. To znamená, že záleží pouze na aktivitě a šikovnosti českých žadatelů, kolik evropských peněz do České republiky v rámci těchto programů připlyne.

Pro programové období 2014 – 2020 byly schváleny nové dotační programy a od jara 2014 je již podávání projektových žádostí v plném proudu. Mezinárodní dotační programy podporují projekty v bezprecedentní tematické šíři.

Vzdělání, mládež a sport

V oblasti vzdělání fungoval v období 2007 – 2013 velmi úspěšně Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme). Tento program podporoval vzdělávání na všech úrovních od mateřských škol po další vzdělávání dospělých. Dělil se na několik podprogramů, jako Comenius (podpora předškolního a školního vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), nejznámější Erasmus (vysokoškolské vzdělávání) a Grundtvig (vzdělávání dospělých). Pod Program celoživotního učení spadal také program Jean Monnet zaměřený na vzdělávání v oblasti evropské integrace.

Oblíbený byl také program Mládež v akci, který podporoval výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží a různé formy neformálního vzdělávání.

Oba programy jsou v novém programovém období 2014 – 2020 spojeny v novém programu Erasmus+. Tento program bude podporovat rovněž aktivity v oblasti sportu.

Věda a výzkum, podpora podnikání

V oblasti vědy a výzkumu fungoval doposud především 7. rámcový program pro výzkum a vývoj, který byl zaměřen na vědeckotechnické granty, spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků, a Evropský informační a technologický institut. Tyto dva programy byly nyní sloučeny pod program Horizon2020.

Další program, který byl v minulém období zaměřen na podporu inovací, byl Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace. Jeho část zaměřená na výzkum a inovace bude v novém programovacím období rovněž spadat pod Horizon2020, část zaměřená na podporu podniků bude od roku 2014 spadat pod Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků, s důrazem na malé a střední podniky 2014 — 2020 (program COSME).

Doprava a infrastruktura

V oblasti dopravy byl pro nové programové období 2014 – 2020 vytvořen tzv. Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). Tento program je určen na rozvoj evropské energetické, dopravní a digitální sítě. CEF by měl též přispět tomu, že ekonomika Evropy se stane ekologičtější, neboť bude podporovat čistější druhy dopravy a vysokorychlostní širokopásmová připojení a usnadňovat využívání energie z obnovitelných zdrojů. Program se bude dělit na tři priority – doprava, energie a telekomunikace.

Do roku 2013 fungoval v oblasti dopravy také program Marco Polo, který měl zlepšit fungování dopravy z hlediska dopadů na životní prostředí. Tento program se ale neprokázal jako účinný a může sloužit jako příklad zjednodušování programové struktury v EU – jeho funkční části byly převedeny do programu CEF a zbytek byl zrušen. Podobně skončil rovněž program Bezpečnější internet.

Oblast sociálních věcí, práva a veřejné správy

V programovém období 2007 – 2013 fungovalo několik programů zaměřených na sociální oblast. Byl to především program Progress (zaměřený na sociální věci a rovné příležitosti), program EURES (boj proti nezaměstnanosti), program Daphne III (zaměřený na prevenci a boj proti všem formám násilí) a další programy zaměřené na dodržování základních práv, posilování občanské společnosti, boj proti rasismu a xenofobii, spolupráci v oblasti migrační politiky, boje proti zločinu a terorismu i v oblasti soudní spolupráce.

V novém programovém období byly programy Progress a EURES společně s Evropským nástrojem pro mikrofinancování sloučeny do nového Programu EU pro zaměstnanost asociální inovace (EASI).

Programy na podporu spolupráce v oblasti trestního i občanského soudnictví a program Drogová prevence a informovanost o drogách byly sloučeny do nového programu Spravedlnost (Justice) a vznikne také program Práva a občanství (The Rights and Citizenship Programme), který v sobě sloučí Daphne, část Progressu a programy zaměřené na podporu základních lidských práv.

Program Evropa pro občany (Europe for citizens) se v minulém programovém období zabýval podporou občanských práv a aktivního občanství v Evropě. Podpořeny byly především mezinárodní aktivity měst jako výměna zkušeností nebo twinning. Tento program bude ve stejném duchu pokračovat i v období 2014 – 2020.

Kultura a média

Evropská unie podporuje rovněž kulturu a kreativní odvětví jako důležitou součást ekonomiky. V období 2007 – 2013 existovaly odděleně programy Kultura (zaměřený na podporu mezinárodní mobility umělců a uměleckých děl a mezikulturního dialogu) a MEDIA (podpora evropského filmového průmyslu, propagace evropských filmů). V novém programovém období jsou tyto programy sloučeny do nového programu Kreativní Evropa (Creative Europe).

Zdraví a životní prostředí

V této oblasti fungoval do roku 2013 program Veřejné zdraví, který se nyní přetváří na program Zdraví pro růst (Health for Growth). Tento program podporuje státy v provádění reforem v oblasti zdravotní péče, podporuje zdraví občanů EU a snaží se předcházet nemocem a chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Na občany EU cílí také nový program Spotřebitelé (Consumer). Tento program cílí na bezpečnost výrobků, informovanost spotřebitelů a jejich práva, posilování vnitřního trhu a odstraňování bariér.

V oblasti ochrany životního prostředí do roku 2013 úspěšně fungoval program LIFE+. Tento program bude pokračovati i v novém programovém období, a to pod názvem LIFE – Program na ochranu životního prostředí a klimatu (Programme for Environment and Climate Action). Oproti minulému období v něm byly o třetinu navýšeny prostředky na boj proti globálnímu oteplování, lze ale čerpat peníze i na ochranu vzácných druhů, výsadbu městské zeleně apod.

Nadnárodní a meziregionální spolupráce

Přestože strukturální fondy nejsou primárně zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce, existují operační programy zaměřené na spolupráci v rámci více zemí EU, jednak OP Nadnárodní spolupráce a jednak OP Meziregionální spolupráce.

V rámci OP Nadnárodní spolupráce úspěšně fungoval v minulém programovém období program Střední Evropa (Central Europe), jehož cílem bylo napomoci ekonomickému, ekologickému a sociálnímu rozvoji ve Střední Evropě. Zaměřoval se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. V této podobě bude pokračovat i v letech 2014 – 2020.

V programovém období 2014 – 2020 bude Česká republika moci podávat žádosti rovněž v OP Nadnárodní spolupráce – Dunaj (Danube). Regiony spadající do OP Danube viz Obrázek 3.

Podmínkou pro podávání projektů v rámci OP Nadnárodní spolupráce je rozmanité projektové partnerství z co nejvíce zemí z jednoho regionu.

V rámci OP Meziregionální spolupráce jsou naopak financovány projekty partnerů z více regionů s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Ostatní programy

Kromě výše uvedených programů budou v novém programovém období fungovat také další programy, jako například program Clo 2020 (Customs, program na podporu modernizace celní legislativy) a program Fiscalis 2020 (reforma daňových systémů a vnitřní trh), Hercules (boj proti finančním podvodům) a Pericles (boj proti padělání eura), dále Evropský statistický program, Finanční nástroj civilní ochrany (Civil Protection Financial Instrument), program Galileo (rozvoj stejnojmenného satelitního systému) nebo zcela nově zavedená Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Jak již bylo uvedeno výše, tento výčet mezinárodních dotačních programů není a ani nemůže být kompletní. Jednak jsou některé programy a především konkrétní podmínky pro žadatele stále ještě v jednání evropských institucí, jednak jsou kromě těchto velkých programů s daným rozpočtem vyhlašovány i další jednotlivé výzvy Evropské komise. Jedná se o různé pilotní akce, menší grantová řízení apod.

Konkrétnější informace o jednotlivých organizacích se můžete dozvědět v našem e-learningovém kurzu.

Kalendář

« 01/2020 » loading...
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rychlý kontakt

Evropská rozvojová agentura,
Milady Horákové 116/109 B,
160 00 Praha 6 - Hradčany

Tel. (+420) 222 769 700
E-mail: info@eracr.cz

Mám zájem o zapojení do projektu.

Zobrazit na Google maps

registrace

Web již není aktuální

V rámci udržitelnosti projektu Další vzdělávání mezinárodně pokračuje portál mezinárodní spolupráce na webu www.eracr.cz

Přejít na eracr.cz Původní Portál mezinárodní spolupráce